مراکز کارآفرینی

مراکز کارآفرینی ایران
مرکز توسعه کارآفرینی
شرکت گسترش کارآفرینی ایران
مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
مرکز کارآفرینی پردیس قم
مرکز کارآفرینی دانشگاه شهر کرد
مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
باشگاه الکترونیکی کارآفرینی
کارآفرینی دانشگاه ها (کاراد)

پارکهای فناوری
پارک علم و فناوری خراسان
پارک علم و فناوری سمنان
پارک علم و فناوری فارس
پارک علم و فناوری یزد
پارک علم و فناوری پردیس
پارک علم و فناوری استان مرکزی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مراکز کارآفرینی جهان
MIT Entrepreneurship
Entrepreneurship center
CREAX
ENTREPRENEUR
ENTREPRENEURS
SBA