طرح های کشاورزی

پرورش بلدرچین
پرورش شترمرغ
پرورش اردک مادر
پرواربندی گوساله ۱۰۰ راس
پرواربندی گوساله ۱۵۰ راس
تولید و پرورش موز گلخانه ای
کشت گیاهان گلخانه ای (خیار درختی)
تولید کنسرو فراورده های غیر گوشتی
پرورش کرم ابریشم به ظرفیت ۲۰۰ جعبه
پرورش کرم ابریشم به ظرفیت ۴۰۰ جعبه
احداث باغ زیتون ( به مساحت ۵۰ هکتار )
احداث باغ زیتون ( به مساحت ۱۰۰ هکتار )
احداث باغ زیتون ( به مساحت ۲۰۰ هکتار )
احداث باغ پسته ( به مساحت ۵۰ هکتار )
احداث باغ پسته ( به مساحت ۱۰۰ هکتار )
احداث باغ پسته ( به مساحت ۲۰۰ هکتار )
زارعت گیاهان علوفه ای به مساحت ۲۰۰ هکتار
زارعت گیاهان علوفه ای به مساحت ۳۰۰ هکتار
زارعت گیاهان علوفه ای به مساحت ۴۰۰ هکتار
کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت ۱۰۰ هکتار)
کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت ۲۰۰ هکتار)
کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت ۴۰۰ هکتار)
پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت ۱۰۰۰ کندو
پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت ۱۲۵۰ کندو
تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفیت ۱۵۰۰مترمربع
تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفیت ۳۰۰۰مترمربع
تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفیت ۶۰۰۰مترمربع